کانونو جیولوجیکي معلومات، چاپېریال ساتنې او معادن سروې

z