نظرسنجی - مقام ولایت زابل

ویب سایت جدید ما را ارزیابی نمائید

  • موثر [27% - 3 آرا]
    percent
  • خوب [27% - 3 آرا]
    percent
  • بد [45% - 5 آرا]
    percent
ارشيف